Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

10 خبر آخر21

جلسه دفاعیه پروژه نهایی خانم الهام احمدی
جلسه دفاعیه پروژه نهایی خانم الهام احمدی


16

اطلاعیه جلسه دفاعیه خانم فهیمه شکاری
اطلاعیه جلسه دفاعیه خانم فهیمه شکاری


12

نشست راز ساز در ساختار تار در مرکز آموزش برگزار گردید
نشست راز ساز در ساختار تار در مرکز آموزش برگزار گردید


10

نشست راز ساز در ساختار تار
نشست راز ساز در ساختار تار


09

اطلاعیه تاریخ تحویل پروپزال پروژه نهایی برای دانشجویان رشته مرمت و معماری
اطلاعیه تاریخ تحویل پروپزال پروژه نهایی برای دانشجویان رشته مرمت و معماری

12