Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

چشم انداز و اهداف مرکز

اهداف مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی شامل مواردی است که به اختصار بیان می شود.

1-    تولید و آموزش دانش بومی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .

2-    جریان سازی آموزش در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطوح عالی و تخصصی و تسری آن به سایر مراکز آموزش عالی کشور.

3-    تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های مربوطه به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس نیروهای درون و برون سازمانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تکالیف قانونی فرا است.

مرکز آموزش عالی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر وظایفی را بر عهده دارد که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بر شمرد.

1-    آموزش دانشجویان در زمینه های مختلف مورد نیاز میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .

2-    بررسی و برنامه ریزی در جهت بهبود کیفی و کمی برنامه های آموزشی و دوره های تکمیلی و عنداللزوم پیشنهاد آن به مراجعه ذیصلاح قانونی.

3-    ایجاد روابط فرهنگی و هنری آموزشی با متخصصین واستادکاران و دانشگاههای داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4-    انجام پژوهش های لازم به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و تخصصی مرکز.

5-    همکاری و هماهنگی متقابل با فعالیت های پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

6-    گردآوری و تنظیم کتب و اسناد و مدارک آموزشی تخصصی مرکز .

7-    تشکیل سمینارها و کنفرانسهای آموزشی مربوطه.

8-    انجام سایر وظایف ذیربط که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مرکز ارجاع می گردد.